PurStone One - jednosložková UV stabilní polyuretanová pojící hmota na kamenný koberec

Kód: 87400
Značka: TopStone
799 Kč / balení 660,33 Kč bez DPH
Na objednávku

Pojící hmota určená do exteriéru i interiéru pro vytváření Top Stone povrchů, vznikající propojením speciálních kamínkových a jiných plniv. 

PurStone One je jednosložkové polyuretanové pojivo s výbornou UV stabilitou.

POZOR! Vlhkost kameniva významně urychluje proces vytvrzení, proto je nezbytné pracovat s vysušeným
kamenivem. Realizovat na vytvrzenou penetraci!

Velikost balení je 1,1 kg.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Funkce:

Pojící hmota pro vytváření povrchu TopStone vznikajícím smícháním pojiva s různými typy kameniva nabízených firmou TOPSTONE s.r.o.

Výhody:

- jednosložkový materiál - použití bez nutnosti vážení (balení twinpack),
- vysoká odolnost vůči slané vodě,
- výborná UV stabilita – pojivo vykazuje odolnost vůči povětrnostním vlivům, žloutnutí a degradaci,
- použití v exteriéru,
- použití jak pro mramorové, tak ríční kamínky TopStone
- spotřeby 1,1 kg na 25 kg balení kameniva

Vlastnosti:

- jednosložkové pojivo                                                                                                                                                                                               

- optimalizovaná viskozita – zajistí dostatečnou vrstvu pojiva na kamenivu i při vyšších teplotách, pojivo nesteče,                                                 

- bez rozpouštědel – ekologický                                                                                                                                                                                   

- odolnost vůči chemikáliím,                                                                                                                                                                                         

- bezbarvý,                                                                                                                                                                                                                   

- bez zápachu.

POZOR! Vlhkost kameniva významně urychluje proces vytvrzení, proto je nezbytné pracovat s vysušeným
kamenivem. Realizovat na vytvrzenou penetraci!

Upozornění:
Materiál je prodejný pouze osobám starším 18 let! Uchovávejte mimo dosah dětí!

Ostatní informace k produktu najdete v souborech ke stažení!

Složka:

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemické přípravky
Balení: 1,1 kg
Obsah balení: 1 ks