PurStone - UV stabilní polyuretanová pojící hmota na kamenný koberec

Kód: 11473
Značka: TopStone
655 Kč / balení 541,32 Kč bez DPH
Na objednávku

Pojící hmota určená do exteriéru pro vytváření Top Stone povrchů, vznikající propojením speciálních kamínkových a jiných plniv. 

PurStone je dvousložkové polyuretanové pojivo s výbornou UV stabilitou. Pojivo je vhodné jak do interiéru tak do exteriéru.

Pojicí hmota pro vytváření TopStone povrchu vznikajících propojením speciálních kamínku a jiných plniv,
nabízených firmou TOPSTONE s.r.o.

Velikost balení je 1,25 kg.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Funkce:

Pojící hmota pro vytváření povrchu TopStone vznikající smícháním pojiva s různými typy kameniva nabízených firmou TOPSTONE s.r.o.

Výhody:

- výborná UV stabilita – pojivo vykazuje odolnost vůči povětrnostním vlivům, žloutnutí a degradaci,
- použití jak v exteriéru, tak v interiéru,
- použití jak pro mramorové, tak ríční kamínky TopStone.

Vlastnosti:

- dvousložkové pojivo,
- optimalizovaná viskozita – zajistí dostatečnou vrstvu pojiva na kamenivu i při vyšších teplotách, pojivo nesteče,
- s nízkým obsahem rozpouštědel,
- vhodné pro méně zatěžované plochy, tzn. chodníky, terasy, plochy kolem bazénu.
- spotřeba je 1,25 kg na 25 kg balení kameniva

POZOR! Vlhkost kameniva významně urychluje proces vytvrzení, proto je nezbytné pracovat s vysušeným kamenivem. Realizovat na vytvrzenou penetraci!

Upozornění:
Materiál je prodejný pouze osobám starším 18 let! Uchovávejte mimo dosah dětí!

Ostatní informace k produktu najdete v souborech ke stažení!

Složka A:

NENÍ NEBEZPEČNÁ LÁTKA

Složka B:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemické přípravky
Balení: 1,25 kg
Obsah balení: 1 ks